Tölli ja Lohi torjuvat Sasin ehdottaman perustuslain muutoksen

Tölli ja Lohi torjuvat Sasin ehdottaman perustuslain muutoksen

Perustuslakivaliokunnan entinen puheenjohtaja Kimmo Sasi on EVA:n toimeksiannosta kirjoittanut raportin perustuslain tulkinnoista. Hän ehdottaa, että perustuslain 124 § kumottaisiin. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla. Merkittäviä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Vuoden 2000 perustuslakiuudistus antoi rajat sille, miten lainsäädännöllä voidaan delegoida säädösvaltaa. Tämä on lisännyt kansalaisten oikeusturvaa.

Perustuslain tulkinta ei ole riippuvainen kulloinkin vallassa olevasta puolueesta. Perustuslaki todellakin estää lyhytnäköiset, poliittiseen suhdanteeseen liittyvät valtapyrkimykset. Se on erittäin hyvä asia ja vahvistaa yhteiskuntamme vakautta.

Sasin käyttämässä esimerkissä perustuslaki estää yksityissektorin toiminnan palo- ja pelastustoiminnassa. Esimerkki on kaikilta osin epäonnistunut, sillä Suomessa yksityinen toimija eli sopimuspalokunnat vastaavat 95 % Suomen pinta-alasta ja 46 % väestöstä.
Perustuslakivaliokunta on noin sadan vuoden ajan osoittautunut monessa suhteessa tarkoituksenmukaiseksi ja toimivaksi perustuslain tulkintaelimeksi. Ennakollinen perustuslainmukaisuuden tarkastelu on Suomeen erittäin hyvin sopiva käytäntö. Ajatelkaamme vaikka tilannetta, jossa sote-uudistus olisi vasta vuosi voimaan tulon jälkeen todettu perustuslain vastaiseksi. Edessä olisi kaaos.

On hyvä, että perustuslaista ja perustuslakivaliokunnan tehtävistä keskustellaan. Perustuslakivaliokunnan toiminta ja päätökset tulee myös kestää ulkopuolisen arvioinnin ja kritiikinkin. Perustuslakia ja sen tulkintaa ei tule kuitenkaan politisoida.

Sasi aiheettomasti arvostelee perustuslakivaliokunnan kuulemia asiantuntijoita. Toisin kuin Sasia väittää, valiokunta kuulee laajasti niin valtiosääntö- kuin muitakin asiantuntijoita.

Siinä olemme Sasin kanssa yhtä mieltä, että viime aikoina on yleistynyt sellainen käytäntö, että julkisuudessa hyvinkin kevyin perustein tuomitaan jokin uudistus tai hallituksen esitys perustuslain vastaiseksi. Perustuslakivaliokunta edellyttää harvoin hallituksen esityksen käsittelemistä perustuslain edellyttämässä vaikeutetussa käsittelyjärjestyksessä.

Siinä Sasi on oikeassa, että lainvalmistelussa pitää nykyistä paremmin arvioida suhdetta perustuslakiin. Liian usein tämä arvio puuttuu tai se on tehty liian ylimalkaisesti.

Kriisitilanteissakin perustuslaki on osoittanut toimivaksi. Omalta osaltamme haluamme tukea perustuslakivaliokunnan työn kehittämistä ja perustuslakivaliokunnan arvovaltaa.


Kommentoi